ม33เรารักกัน ช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

โครงการ “ม33เรารักกัน” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางรัฐบาลทำออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) โดยเป็นการสนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 เป็นจำนวนเงินคนละ 4,000 บาท ซึ่งระยะของโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 สำหรับเงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ “ม33เรารักกัน” มีดังต่อไปนี้

เงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ “ม33เรารักกัน”
– มีสัญชาติไทย
– เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
– ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
– ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ไม่รวมเงินที่ลงทุนในกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน

โครงการ ม33เรารักกัน

เงื่อนไขการรับเงินโครงการ “ม33เรารักกัน”
สำหรับโครงการ “ม33เรารักกัน” จะไม่ได้ให้เป็นเงินสดเช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ แต่จะให้ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เอาไว้ใช้จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ลงในโทรศัพท์มือถือด้วยเพื่อใช้ในการรับสิทธิดังกล่าว (ให้สัปดาห์ละ1,000 บาทจนครบ 4,000 บาท)

กำหนดการต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” (21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)
21 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดลงทะเบียน
7 มีนาคม 2564 ปิดลงทะเบียน
8 มีนาคม 2564 ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล
15 มีนาคม 2564 ประกาศผลลงทะเบียนและทบทวนสิทธิ เริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
22 มีนาคม 2564 เริ่มโอนเงินผู้ได้รับสิทธิทุกสัปดาห์ (สัปดาห์ละ1,000 บาทจนครบ 4,000 บาท) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
– วันที่ 22 มีนาคม 2564 เริ่มรับเงินสัปดาห์แรก (1,000 บาท)
– วันที่ 29 มีนาคม 2564 รับเงินสัปดาห์ที่ 2 (1,000 บาท)
– วันที่ 5 เมษายน 2564 รับเงินสัปดาห์ที่ 3 (1,000 บาท)
– วันที่ 12 เมษายน 2564 รับเงินสัปดาห์ที่ 4 (1,000 บาท)
– วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, เราชนะ, ม33เรารักกัน
28 มีนาคม 2564 ปิดทบทวนสิทธิ
5 เมษายน 2564 ประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ
12 เมษายน 2564 เริ่มโอนเงินทบทวนสิทธิ (4,000บาท)
31 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดโครงการ

สำหรับ โครงการ “ม33เรารักกัน” นอกจากจะทำมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้เร็วขึ้น Cashless Society เนื่องจากรูปแบบการจ่ายเงิน-รับเงิน ไม่ได้ใช้เงินสดอย่างธนบัตรหรือเหรียญ แต่เน้นการใช้ระบบ e-Payment หรือการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์แทน (แอพพลิเคชั่น ถุงเงิน – เป๋าตัง)

โครงการ ม33เรารักกัน

ท้ายนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ของทางภาครัฐ ที่นอกจากจะทำมาเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นสังคมไร้เงินสดในประเทศไทยอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือระยะสั้น แต่อย่างน้อยก็ทำให้ประชาชนคุ้นเคยกับการจับจ่ายใช้สอย การรับ-เงินจ่ายเงินแบบไม่ต้องใช้เงินสด นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสดแบบเต็มรูปแบบในอนาคต

Share

Contact Us