ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 สู้ภัย COVID-19

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ทางธนาคารออมสินได้มีมาตรการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยออกโครงการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ซึ่งก่อนหน้าทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทำมาตรการขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ของประชาชน อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จึงได้ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเพื่อขอกู้เงินในโครงการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

รายละเอียดโครงการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19”
– ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
– วงเงินให้กู้ในโครงการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” จำนวนรายละไม่เกิน 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้
– ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

เงื่อนไขการขอกู้เงินโครงการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19”
– ผู้ที่มีสิทธิขอกู้สินเชื่อในโครงการนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ผู้ประกอบการรายย่อย, รวมทั้งผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจากโควิด-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ)
– สัญชาติไทย
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– มีบัญชีธนาคารออมสินและแอพพลิเคชั่น MyMo (ต้องสมัครหรือเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

ออมสิน ปล่อย สินเชื่อ 10000

ช่องทางการขอกู้เงินของโครงการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19”
– ยื่นกู้ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo (ช่องทางเดียวเท่านั้น)

ขั้นตอนและวิธีการยื่นกู้เงินในโครงการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19”
ขั้นตอนและวิธีการยื่นกู้เงินในโครงการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ระยะแรกจะให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่สมัครหรือเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่ สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ โดยสามารถยื่นกู้ได้ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นในระยะที่สอง ทางธนาคารออมสินจะขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และระยะที่สามสำหรับในของส่วนลูกค้ากลุ่มอื่นหรือลูกค้าที่ไม่มีแอพพลิเคชั่น MyMo ธนาคารจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อธนาคารที่ Call Center โทร. 1115 และที่ Facebook : GSB Society

Share

Contact Us